ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN UNDER TOPPDOMÄNEN .SE

I. INLEDNING

Dessa allmänna villkor tillämpas av NIC-SE vid ansökan, registrering och löpande förvaltning av domännamn under toppdomänen .se, samt vid fråga om avregistrering av domännamn. Att ett domännamn kan komma att avregistreras följer av avsnitt VI.

Ansökan om registrering av domännamn sker genom något av NIC-SE:s Ombud. Ombudet assisterar vid upprättandet av ansökan och vidareförmedlar därefter ansökan till NIC-SE. NIC-SE tar ut en avgift om 313 kr inkl. moms (250 kr exkl. moms), per ansökan. Ändringar av avgiften meddelas på NIC-SE:s webbplats, www.nic-se.se/domaner/avgifter.shtml.

Ansökan skall vara utformad på svenska eller engelska och skall göras på blankett utformad av NIC-SE eller med användning av elektroniskt formulär som motsvarar blanketten och som godkänts av NIC-SE.


II. REGISTRERING AV DOMÄNNAMN

2. Förutsättningar för ansökan

a) Ansökan om registrering under toppdomänen .se står öppen för alla fysiska och juridiska personer som önskar registrera ett domännamn.

b) Utländska juridiska personer utan fast driftställe i Sverige och fysiska personer utan stadigvarande hemvist i Sverige, skall uppge en Kontaktperson med stadigvarande hemvist i Sverige, som för Innehavarens räkning kan ta emot meddelanden, fakturor, avier och göras betalningsansvarig för avgifter i enlighet med dessa villkor. Har meddelande skickats från NIC-SE till Kontaktpersonen anses NIC-SE ha underrättat Innehavaren och därmed fullgjort sina meddelandeskyldigheter enligt dessa allmänna villkor.

c) NIC-SE tillämpar en "först till kvarn"-princip vid tilldelning av domännamn, d.v.s. registrering av domännamn sker i den ordning ansökningar inkommer till NIC-SE. Någon möjlighet till förtur eller reservation av domännamn finns inte.


3. Domännamnets utformning

a) Domännamn under toppdomänen .se får endast bestå av bokstäverna a - z, siffrorna 0 - 9 samt bindestreck. De måste inledas och avslutas med en bokstav eller siffra, och får inte uteslutande bestå av siffror.

b) Domännamn skall innehålla minst två tecken, och får maximalt innehålla 63 tecken.

c) Domännamn kan inte registreras om de är identiskt med tidigare registrerat domännamn under samma domän.

d) Domännamn kan inte registreras om de avser en underdomän till ett redan registrerat domännamn. Underdomäner till redan registrerade domännamn hanteras av den som tilldelats den aktuella domänen och inte av NIC-SE. NIC-SE hanterar dock vissa huvuddomäner, se Bilaga 1.

e) Vissa domännamn är reserverade av NIC-SE och kan därmed inte registreras. Dessa domännamn anges på NIC-SE:s webbplats, www.nic-se.se/domaner/barred_domains.shtml


4. Huvuddomäner

Innehavaren kan utöver registrering direkt under .se som ett alternativ registrera domännamn under en huvuddomän. Domännamn under huvuddomän måste bestå av minst två tecken. Då huvuddomäner i sig fyller en identifikationsfunktion, ställs särskilda krav för registrering under varje enskild kategori. Innehavaren kan registrera domännamn i huvuddomäner under .se enligt vad som framgår av Bilaga 1.


5. Registrering

a) Om de förutsättningar som anges i avsnitt II ovan är uppfyllda, skall registrering ske i enlighet med ansökan.

b) Innehavaren skall, genom det Ombud varigenom ansökan gjordes, snarast, och senast inom 10 arbetsdagar från det att ansökan inkom till NIC-SE, erhålla meddelande om att registrering skett eller att hinder däremot föreligger enligt dessa allmänna villkor.

c) Genom registrering erhåller Innehavaren under avtalsperioden exklusivitet till registrerat domännamn under toppdomänen .se. Registrerat domännamn kan dock avregistreras under de förutsättningar som framgår av avsnitt VI.


III. NIC-SE:S ÅTAGANDEN

6. Registrering och underhåll

NIC-SE åtar sig att efter beviljad ansökan registrera domännamn under toppdomänen .se och att underhålla domännamnsregistret, allt i enlighet med de villkor och regler som framgår av dessa allmänna villkor


7. Överlåtelse och avregistrering

NIC-SE åtar sig att på begäran från Innehavaren vidta överlåtelse och avregistrering av Innehavarens domännamn.


8. Ompekning

NIC-SE åtar sig utföra Ompekning av domännamn enligt gällande ompekningsrutiner som går att finna på NIC-SE:s webbplats, www.nic-se.se/domaner/ompekning.shtml


IV. INNEHAVARENS ÅTAGANDEN

9. Ansvar för uppgifter

Innehavaren ansvarar för att alla uppgifter som anges vid ansökan är fullständiga och korrekta. Innehavaren är skyldig att fortlöpande och utan dröjsmål underrätta NIC-SE om ändring i de uppgifter som angivits vid ansökan samt ändring av e-postadress enligt punkt 12.


10. Samtycke från kontakter

I de fall Innehavaren i sin ansökan om registrering av domännamn uppger Kontaktperson eller andra kontakter som är fysiska personer är Innehavaren först skyldig att tillse att personen/personerna har tagit del av information om och gett sitt samtycke enligt personuppgiftslagen (1998:204) till att NIC-SE behandlar dennes personuppgifter (se närmare avsnitt V).


11. Kontroll av valt domännamn

NIC-SE kontrollerar inte om det sökta domännamnet utgör intrång i rätt till kännetecken eller annan rättighet, eller på annat sätt strider mot lag, författning, allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse. Innehavaren är därför vid var tid skyldig att tillse att det valda domännamnet inte utgör intrång i annans rättighet, eller på annat sätt strider mot lag, författning, allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse.


12. Skyldighet att uppge e-postadress

Innehavaren skall uppge och bibehålla en e-postadress till vilken NIC-SE vid var tid kan lämna meddelanden direkt till Innehavaren. Denna skyldighet gäller även i de fall då Innehavaren uppgett en Kontaktperson.


13. Årsavgift

Innehavaren skall erlägga en årsavgift till NIC-SE för NIC-SE:s tjänster om 313 kr inkl. moms (250 kr exkl. moms) till av NIC-SE angivet konto. Ändringar av avgiften meddelas på NIC-SE:s webbplats, www.nic-se.se/domaner/avgifter.shtml.

Avgiften erläggs årsvis i förskott och skall betalas av Innehavaren/Kontaktpersonen senast på årsdagen för registreringen. Årsavgiften återbetalas inte för det fall dessa allmänna villkor upphör att gälla innan avgiftsåret löpt till ända.


14. Tekniska rekommendationer

Innehavaren är medveten om att NIC-SE utfärdar tekniska rekommendationer om hur domännamnet skall hanteras. Dessa rekommendationer återfinns på NIC-SE:s webbplats, www.nic-se.se/teknik/tekniskarekommendationer.shtml.


V. PERSONUPPGIFTER

15. Behandling av personuppgifter

Genom att vid ansökan om registrering av domännamn lämna begärda personuppgifter, samtycker Innehavare som är fysisk person eller näringsidkare med enskild firma till att NIC-SE, eller den NIC-SE anlitat, behandlar Innehavarens personuppgifter, inklusive personnummer, på nedan angivet sätt.

Kontroll av de personuppgifter som Innehavaren lämnat.

Behandling av Innehavarens personuppgifter genom publicering i den s.k. Who-Is databasen som är allmänt åtkomlig via Internet från NIC-SE:s webbplats, www.nic-se.se/domaner/domansok.shtml

Behandling av Innehavarens personuppgifter i de kundregister som NIC-SE, eller den som NIC-SE anlitat, för i syfte att kunna tillhandahålla och driva registret för domännamn under toppdomänen .se.

Behandling av Innehavarens personuppgifter för internt bruk och administrativ hantering.

Ändamålet med behandlingen av Innehavarens personuppgifter är att NIC-SE skall kunna tillhandahålla och driva registret för domännamn under toppdomänen .se. samt uppfylla de åtaganden NIC-SE har enligt dessa allmänna villkor.

Innehavaren har rätt att få information om de personuppgifter om honom/henne som behandlas av NIC-SE, samt vid behov begära rättelse av uppgift. Sådan begäran skall framställas skriftligen till NIC-SE.


VI. UPPHÖRANDE AV REGISTRERING M.M.

16. Avregistrering på grund av bristande uppfyllelse av åtaganden

NIC-SE har rätt att avregistrera ett domännamn under följande förutsättningar:

1.Om Innehavaren inte uppfyller sina åtaganden enligt punkterna 9, 10 eller 13.

2.Om Innehavaren inte kan nås genom uppgiven adress eller Kontaktperson, eller om Innehavaren inte har en fungerande e postadress enligt punkt 12.

3.Om domännamnet uppenbart strider mot svensk lag eller författning.

Om det föreligger någon brist enligt första stycket 1 eller 2 skall NIC-SE först skicka ett meddelande till Innehavaren med en uppmaning att avhjälpa bristen. Meddelandet till Innehavaren skall innehålla uppgift om vilken brist som skall avhjälpas. Har bristen inte avhjälpts inom 14 dagar från det att meddelandet avsändes, har NIC-SE rätt att deaktivera domännamnet.

Om ett domännamn deaktiveras enligt föregående stycke, har Innehavaren möjlighet att åter aktivera domännamnet genom att inom 30 dagar från deaktiveringen avhjälpa den påtalade bristen och betala en avgift om 625 kr inkl. moms (500 kr exkl. moms). Om detta inte sker, har NIC-SE rätt att avregistrera domännamnet. Meddelande om att avregistrering kan komma att ske skall skickas till Innehavaren i samband med att deaktivering sker.

Om domännamn uppenbart strider mot svensk lag eller författning har NIC-SE rätt att omedelbart deaktivera eller avregistrera detta.

17. Avregistrering på grund av dom

Avregistrering eller överföring av domännamn kan ske på begäran av enskild som företer en lagakraftvunnen dom eller beslut med rättskraft i Sverige, varav det framgår att avregistrering eller överföring skall ske. Avregistrering eller överföring utförs i dessa fall omedelbart av NIC SE.

18. Avregistrering eller överföring efter alternativt tvistlösningsförfarande

a) NIC-SE har även rätt att avregistrera eller överföra ett domännamn efter beslut härom i ett alternativt tvistlösningsförfarande. Förfaranderegler för "alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn under toppdomänen .se" återfinns under www.iis.se Ett beslut efter ett alternativt tvistlösningsförfarande skall verkställas av NIC-SE efter 14 dagar från det att NIC-SE fått del av tvistlösningsbeslutet om inte Innehavaren visar att han eller hon inom denna tid väckt talan inför domstol om sin rätt till den benämning som utgör domännamnet.

b) Vid ett alternativt tvistlösningsförfarande får tvistlösaren besluta om att ett domännamn skall avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet.

Har ett alternativt tvistlösningsförfarande inletts får domännamnet inte överlåtas eller överföras till någon annan under den tid som tvistlösnings-förfarandet pågår eller innan beslutet efter tvistlösningsförfarandet får verkställas. Har talan vid domstol väckts om rätten till kännetecken som utgör domännamn får inte domännamnet överlåtas eller överföras till annan under den tid som domstolsförfarandet pågår eller innan dom vunnit laga kraft, om NIC-SE genom meddelande uppmärksammats på att sådant förfarande föreligger.

c) Ett domännamn får avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), eller titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

- Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och

- domännamnet registrerats eller använts i ond tro.

d) En Innehavare får anses ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet särskilt om det visas att

-användning - eller förberedandet av användning - av domännamnet skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes,

-domännamnet är allmänt känt för Innehavaren även om denne inte förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet eller

-domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada ett känneteckens eller en rättighets anseende

e) Ett domännamn får anses ha registrerats eller använts i ond tro. särskilt om det visas att

-registreringen eller användningen tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt tvistlösningen eller till en konkurrent till den som begärt tvistlösningen,

-domännamnet registrerats i syfte att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn eller

-domännamnet registrerats i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent.


19. Avregistrering på Innehavarens egen begäran samt överlåtelse av domännamn

a) Innehavaren kan skriftligen begära avregistrering av domännamn på blankett utformad av NIC-SE.

b) Vid anmälan om överlåtelse av domännamn till annan skall det inges ett skriftligt medgivande från den registrerade Innehavaren, varpå NIC-SE överför domännamnet på den nye Innehavaren. Skriftligt medgivande och anmälan om överlåtelse skall ske på blankett utformad av NIC-SE. Om överlåtelse inte kan ske i enlighet med ansökan, kvarstår den ursprungliga Innehavaren.


VII. ANSVAR, AVTALSTID M.M.

20. NIC-SE:s skadeståndsansvar

NIC-SE skadeståndsansvar skall såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, vara begränsat till direkta förluster till ett sammanlagt belopp om ett prisbasbelopp. Med prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Inte i något fall är NIC-SE skyldig att ersätta utebliven vinst, minskad omsättning, annat produktionsbortfall eller annan indirekt skada.

Innehavaren kan göra gällande påföljd enligt ovan endast om Innehavaren givit NIC-SE meddelande därom senast 90 dagar efter det att Innehavaren märkt eller bort märka grunden för kravet.

21. Innehavarens ansvar

Innehavaren är skyldig att utan begränsning i tid eller belopp hålla NIC-SE skadelöst för alla krav som riktas mot NIC-SE i anledning av att Innehavaren brustit i sitt ansvar enligt dessa allmänna villkor.

22. Force Majeure m. m.

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelse samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om respektive parts åtaganden till väsentlig del förhindrats längre tid än en månad på grund av omständighet angiven ovan, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet frånträda sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.

För det fall tekniska omständigheter så kräver äger NIC-SE överflytta samtliga domännamn under toppdomänen .se till ny huvuddomän. Sådana tekniska omständigheter anses uppkomna om DNS-systemets driftsstabilitet hotas av antalet domännamn. Sådan omständighet skall anses utgöra force majeure enligt ovan och därmed utgöra befrielsegrund från skadestånd och andra eventuella påföljder.

23. Avtalstid

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare.

Vid avregistrering enligt avsnitt VI upphör dessa allmänna villkor att gälla med omedelbar verkan.

24. Ändring av allmänna villkor

NIC-SE äger rätt att ändra gällande villkor. Villkorsändring träder i kraft 1 månad efter det att ändringen publicerats på NIC-SE:s webbplats,www.nic-se.se. Villkorsändring skall alltid meddelas Innehavaren via e-post i samband med publiceringen. För det fall Innehavaren inte har angett en fungerande e postadress är Innehavaren själv skyldig att hålla sig informerad om villkorsändringar.

25. Meddelanden mellan parterna

Underrättelser eller meddelanden enligt dessa allmänna villkor skall lämnas per post, telefax eller e-post.

26. Tvist

Vid tvist som uppkommer i anledning av dessa allmänna villkor skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt.

Svensk lag skall tillämpas på dessa allmänna villkor.ORDFÖRKLARINGAR

I dessa allmänna villkor skall följande begrepp och uttryck ha nedan angivna betydelser, om inte annat anges:

Med uttrycket toppdomän menas ISO 3166-1 landskodtoppdomänen .se.

Med uttrycket huvuddomän menas domän direkt registrerad under toppdomänen .se.

Med uttrycket underdomän menas domän under huvuddomän, exempelvis varumärke som registrerats under huvuddomänen .tm.se.

Med uttrycken domän eller domännamn menas i dessa allmänna villkor endast det led (namn) som ligger till vänster om topp- eller huvuddomänen, avskild från denna med en punkt (t ex NAMN.se eller NAMN.pp.se).

När hänvisning görs till NIC-SE, avses den registreringsenhet som registrerar domännamn i Sverige (eng. registry).

Med Innehavare avses den som ansöker om registrering av domännamn eller som innehar ett domännamn och gentemot vilken dessa allmänna aillkor skall tillämpas.

Deaktivering innebär att hänvisningen från ett domännamn till ett visst IP-nummer kopplas bort, så att åtkomst till domänen inte längre är möjlig. Själva registreringen av domännamnet påverkas dock inte.

Med Ompekning menas byte eller ändring av befintlig DNS-data

Med Kontaktperson avses en fysisk eller juridisk person med fast hemvist i Sverige som för Innehavarens räkning har rätt att mottaga bl.a. meddelanden och fakturor från NIC-SE. Ett meddelande eller en faktura som mottagits av Kontaktperson anses vid tillämpning av dessa allmänna villkor därmed ha kommit Innehavaren tillhanda.

Med Ombud avses näringsidkare som ingått och vidmakthåller ombudsavtal med NIC-SE och därmed innehar rätten inge ansökningar om registrering av Domännamn till NIC-SE. Förteckning över Ombud återfinns på NIC-SE:s webbplats, www.nic-se.se/ombud/ombudslista.shtml


BILAGA 1.1 till NIC-SE:s Allmänna Villkor - Registrering huvuddomän

Utöver registrering direkt under .se kan Innehavaren som alternativ registrera domännamn i en huvuddomän enligt följande:

1. länsbokstav.se

Näringsidkare kan registreras under den länsrelaterade huvuddomän (motsvarande länsbokstav) där sökanden har sitt säte. För registrering krävs att sökanden är en näringsidkare med F-skattesedel. Se www.nic-se.se/domaner/lansbokstaver.shtml för förteckning över länsbokstäver.

2. org.se

Ideella föreningar kan registreras under huvuddomänen .org.se eller under den länsrelaterade huvuddomän där föreningen har sitt säte.

3. pp.se

Privatpersoner kan registrera under huvuddomänen .pp.se. För registrering under .pp.se krävs att sökanden är en fysisk person och har svenskt personnummer eller svenskt samordningsnummer.

4. tm.se

Varumärken kan registreras under huvuddomänen tm.se. Omfattas vissa av de i varumärket ingående bokstäverna eller siffrorna av uttrycklig disclaimer, skall även dessa delar ingå i domännamnet.

För att varumärke skall kunna registreras som domännamn, skall varumärket vara skyddat enligt något av följande tre alternativ:

a) Nationellt kännetecken för varor eller tjänster som är registrerat hos Patent- och registreringsverket (PRV) och där registreringen vunnit laga kraft,

b) Internationellt kännetecken, som är skyddat i enlighet med det s.k. Madridprotokollet och efter designering har registrerats samt där registreringen vunnit laga kraft i Sverige, eller

c) Kännetecken, som genom registrering såsom Gemenskapsvarumärke ("EG-märke") hos registreringsmyndigheten OHIM i Alicante, Spanien, äger laga kraft i Sverige.

Endast hela ordvarumärket, såsom det framställs på registreringsbeviset, registreras som domännamn under huvuddomänen .tm.se.

5. parti.se

Politiska partier kan registreras under huvuddomänen .parti.se. För registrering under .parti.se krävs att partiet är registrerat i Riksskatteverkets "Register över registrerade partibeteckningar".

6. press.se

Periodiska skrifter (tidskrifter) kan registreras under huvuddomänen .press.se. För registrering under .press.se krävs av Patent- och registreringsverket (PRV) utfärdat utgivningsbevis.


2003-01-24

-------------------------------------------------

Ni godkänner härmed även de allmänna villkoren för AB Name ISP